Cele Statutowe

                                    

§ 9

Celami Fundacji są:

1.       Wzmacnianie instytucji i trwałości rodziny w oparciu o wartości chrześcijańskie.
2.      Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej zadań społecznych.
3.      Wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
4.      Pomaganie rodzinom i osobom, które doświadczają problemów w życiu małżeńskim i rodzinnym. Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5.      Kształtowanie postaw otwartych na potrzeby innych ludzi, środowiska i całego społeczeństwa.
6.      Działalność oświatowa.
7.   Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, kształtowanie postaw prorodzinnych u młodzieży.
8.      Działalność charytatywna.
9.      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

§ 10
Fundacja w ramach działalności  może realizować swoje cele poprzez:

 

1. Pogłębianie i propagowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu problematyki małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospołecznej.
2. Organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji, wystaw, festiwali, kongresów, spotkań okolicznościowych, grup dyskusyjnych, spotkań formacyjnych dla mężczyzn, kobiet, młodzieży i dzieci.
3. Prowadzenie konferencji, sesji, seminariów, kursów, szkoleń dotyczących problematyki małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej, religijnej i ogólnospołecznej podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę.
4. Organizowanie projekcji filmowych i imprez kulturalno- oświatowych o charakterze publicznym.
5. Organizowanie obozów dla młodzieży, oraz wczasów dla rodzin.
6. Działalność edukacyjną, oświatową, wydawniczą i badawczą.
7. Wspieranie muzyczno  kulturalnych inicjatyw młodzieżowych.
8. Tworzenie grup wsparcia dla wybranych osób np. początkujący rodzice, młode matki.
9. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla członków rodzin.
10. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
11. Prowadzenie działalności wydawniczej i współpraca z portalami i stronami internetowymi o tematyce wyznaczonej celami Fundacji.
12. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny.
13. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki zdrowotnej.
14. Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.

 

§ 11
Realizacja celów Fundacji w oparciu o PKD:

1. (PKD 90.01.Z) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
2. (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
3. (PKD 85.51.Z) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
4. (PKD 85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
5. (PKD 85.59.A) Nauka języków obcych
6. (PKD 85.52.Z) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
7. (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację
8. (PKD 86.90.E) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
9. (PKD 88.99.Z) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
10. (PKD 59.14.Z) Działalność związana z projekcją filmów
11. (PKD 55.20.Z) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
12. (PKD 79.12.Z) Działalność organizatorów turystyki
13. (PKD 90.02.Z) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
14. (PKD 85.10.Z) Wychowanie przedszkolne
15. (PKD 88.91.Z) Opieka dzienna nad dziećmi
16. (PKD 93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
17. (PKD 56.21.Z) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
18. (PKD 56.29.Z) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
19. (PKD 58.11.Z) Wydawanie książek
20. (PKD 58.14.Z) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
21. (PKD 58.13.Z) Wydawanie gazet
22. (PKD 58.11.Z) Wydawanie książek
23. (PKD 58.12.Z) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
24. (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
25. (PKD 18.13.Z) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
26. (PKD 93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem
27. (PKD 93.21.Z) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
28. (PKD 50.30.Z) Transport wodny śródlądowy pasażerski
29. (PKD 93.11.Z) Działalność obiektów sportowych
30. (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
31. (PKD 96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
32. (PKD86.90.E) Działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów.
33. (PKD94.91.Z) Działalność rekolekcyjną dla kościołów, związków wyznaniowych itp.

 

§ 12
Fundacja może prowadzić swoją działalność w formie odpłatnej i nieodpłatnej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.


§ 13
W realizacji swoich celów Fundacja współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi, Kościołem Katolickim, Kościołami innych wyznań, z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami i osobami.